Temes del congrés

Els temes del congrés pretenen cobrir tots aquells treballs, estudis, projectes i experiències relacionats amb la mesura, la modelització i l’avaluació de la sostenibilitat, especialment en les següents àrees:

Sostenibilitat: Sistèmica i complexitat. Tractament de la informació i bases de dades
Aquesta àrea abasta des de l'estudi del concepte de desenvolupament sostenible des del punt de vista sistèmic, amb tota la complexitat que comporta, fins a la selecció de la informació i les dades adequades, així com el tractament necessari de la informació per facilitar l’anàlisi posterior del sistema complex.

Indicadors i índexs. Agendes 21
Iniciatives portades a terme en el món de la mesura de la sostenibilitat, des de les diverses metodologies de selecció d'indicadors qualitatius i quantitatius, el seu càlcul, i la seva representació gràfica, així com l'aplicació d'aquests en les avaluacions i implementacions de les Agendes 21, i les diferents iniciatives existents en l'agregació i ponderació d'indicadors per a la formació d'índexs agregats.

Modelització de la sostenibilitat
Aquesta àrea pretén recopilar els diversos estudis, experiències i anàlisis sobre les tècniques i metodologies de modelització, amb l’objectiu d’analitzar els sistemes complexos i les interaccions entre els seus elements. Aquesta anàlisi permetrà un major coneixement tant del sistema en si mateix com de les seves dinàmiques temporals i espacials.

Avaluació de la sostenibilitat
Metodologies i instruments que permetin valorar el progrés cap al desenvolupament sostenible. Comunitats, Governs, Institucions Internacionals i ONG necessiten i demanen mitjans per poder avaluar les polítiques, programes i accions adreçades a la sostenibilitat, així com mitjans per controlar el seu progrés.

Escenaris de futur
Aquesta àrea es centra en l'estudi de les relacions existents entre el concepte de desenvolupament sostenible i els estudis de futur. El seu objectiu son les contribucions que tenen com a eix central les metodologies de creació d'escenaris de futur (forecasting, backcasting i visioning), particularment relacionades amb els processos de pressa de decisions, de planejament, avaluació i processos participatius.

Experiències i aplicacions
Presentació d'experiències i aplicacions concretes, ja siguin de mesura, modelització i/o avaluació de la sostenibilitat, i escenaris de futur.

Àmbits:
Ciutat: transport, urbanisme, arquitectura, pobresa, exclusió social, etc.
Sistema productiu: anàlisi cicle de vida, ecologia industrial, etc.
Planificació territorial: ordenació territorial, paisatge, riscos, plans i accions, etc.
Recursos: sistemes naturals, aire, aigua, sòl, alimentació, energia, etc.
Residus: contaminació, tractament, gestió, etc.
Altres: cooperació, educació, consum responsable, turisme, etc.